Spoločnosť ELIXIR Joico SALON rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


1.) NAŠE ÚDAJE

Identifikačné údaje: Ing. Táňa Štujberová – TANA, s miestom podnikania: Broskyňová ulica 2173/20B, 900 41 Rovinka, IČO: 37493361, DIČ: 1024733127, IČ DPH: SK1024733127, www.elixirsalon.sk

Kontaktné údaje: ELIXIR Joico SALON, Ing. Táňa Štujberová, Broskyňová ulica 2173/20B, 900 41 Rovinka, tel.: +421 917 640 360, +421 905 60 44 97, email: info@elixirsalon.sk, salonelixir@gmail.com

Oprávnená osoba: nebola vymenovaná. V prípade, ak však máte ďalšie otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, zašlite nám ich na emailovú adresu: info@elixirsalon.sk, salonelixir@gmail.com

2.) ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, DOBA A NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a spracúvame ich na základe nižšie uvedených právnych základoch a uvedenú dobu:

 1. na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na základe Vašej žiadosti) a to na účely:


 1. Poskytovania našich služieb, predaj tovaru a s tým spojené činnosti

 2. Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu;

 3. Poskytovanie podpory a informácií o produktoch a službách

 4. Doba uchovávania: do konca kalendárneho roka nasledujúceho po poskytnutí informácie alebo podpory;

ak vám bez vašich osobných údajov nevieme poskytnúť požadované služby, tovary, vybaviť reklamácie alebo vám poskytovať podporu a informácie o našich produktoch a službách na Vašu žiadosť.


 1. na splnenie našej zákonnej povinnosti a to na účely:

 2. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

 3. Doba uchovávania: podľa právnych predpisov, ak nie je určená, do dosiahnutia účelu spracúvania.

 4. Vedenia účtovnej a daňovej agendy

 5. Doba uchovávania: podľa právnych predpisov, ak nie je určená, do dosiahnutia účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov na tieto účely je nevyhnutné, nakoľko nám túto povinnosť ukladajú právne predpisy.


 1. na základe nášho oprávneného záujmu a to na účely:

 2. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

 3. Doba uchovávania: do konca kal. roka, v ktorom dôjde k premlčaniu právneho nároku

 4. Náš oprávnený záujem: ochrana našich práv a oprávnených záujmov.


 1. Priamy marketing

 2. Doba uchovávania: do zaslania námietky proti spracúvaniu osobných údajov;

 3. Náš oprávnený záujem: podpora predaja tovarov a služieb. Proti spracúvaniu osobných údajov môžete namietať aj zaslaním správy na našu vyššie uvedenú emailovú adresu.


 1. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

 2. Doba uchovávania: do zaslania námietky proti spracúvaniu osobných údajov;

 3. Náš oprávnený záujem: zvyšovanie povedomia o produktoch a službách prevádzkovateľa v online prostredí, zlepšovanie vzťahov s verejnosťou a komunikácia. Proti spracúvaniu osobných údajov môžete namietať aj zaslaním správy na našu emailovú adresu uvedenú vyššie.

 4. Vaše príspevky na platformách sociálnych sietí ako napr. komentáre, like, verejné správy, obrázky a videá môžu byť verejne publikované. Vyhradzujeme si právo tieto verejné príspevky vymazať z nášho profilu, prípadne zdieľať v našom profile, ak je to funkciou platformy sociálnej siete a komunikovať s vami prostredníctvom platformy sociálnej siete. Pokiaľ nám však máte v úmysle zaslať dôvernú správu, odporúčame vám použiť iný (bezpečnejší) spôsob komunikácie, nakoľko nad vašimi údajmi poskytnutými prostredníctvom sociálnych sietí máme obmedzenú kontrolu. Využívame tiež štatistiky a reklamu poskytovanú prevádzkovateľom sociálnej siete, avšak bez toho, aby sme ju vopred zamerali na určitú cieľovú skupinu.

 5. Okrem nás na sociálnych sieťach spracúvajú vaše osobné údaje aj prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí. Dbáme vždy na dodržiavanie ochrany vašich osobných údajov, avšak na týchto prevádzkovateľov sociálnych sietí máme len veľmi obmedzený vplyv, ako aj veľmi obmedzené informácie o ich spracúvaní osobných údajov. Naše oprávnenia v našich profiloch na jednotlivých platformách sociálnych sietí sú pri spracúvaní osobných údajov iba typické administrátorské.

 6. Upozorňujeme vás, že prevádzkovatelia sociálnych sietí často používajú metódy internetového trackingu (sledovania) pri všetkých (nielen registrovaných alebo prihlásených) užívateľoch, ktorému z našej strany nie je možné zabrániť.  Rovnako nevieme zabrániť ďalšiemu spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako napr. osobné údaje z vášho profilu, vaše posty, liky a vaše iné aktivity na rôzne účely, vrátane profilovania a ich využívania na marketingové účely.

 7. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa spravovania našich profilov na sociálnych sieťach. Odporúčame vám preto oboznámiť sa s podmienkami ochrany osobných údajov a súkromia týchto poskytovateľov platforiem sociálnych sietí ešte pre prvým použitím a používať tieto platformy len v prípade, ak s týmito podmienkami súhlasíte. V čase vydania tohto dokumentu sa tieto podmienky nachádzajú v prípade Facebooku na linku: https://www.facebook.com/privacy/explanation, v prípade Instagramu na linku: https://help.instagram.com/519522125107875 a v prípade Google všeobecné informácie na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=sk a osobitné informácie pri jednotlivých službách Google. Podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľov sociálnych sietí sa môžu meniť. Oboznámte sa preto vždy vopred pred použitím tejto služby s ich znením.


 1. Obchodné zmluvy a vizitky (kontaktné údaje)

 2. Doba uchovávania: 10 rokov;

 3. Náš oprávnený záujem: Udržiavanie komunikácie a dobrých obchodných vzťahov s obchodným partnerom a potenciálnymi obchodnými partnermi. Proti spracúvaniu osobných údajov môžete namietať aj zaslaním správy na našu emailovú adresu.


 1. Zhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videí z akcií

 2. Doba uchovávania: do zaslania námietky proti spracúvaniu osobných údajov;

 3. Náš oprávnený záujem: prezentácia prevádzkovateľa a podpora predaja tovarov a služieb.


Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou a nie je nevyhnutné ani na poskytovanie našich služieb.


 1. na základe Vášho súhlasu a to na účel:


 1. Prezentácia prevádzkovateľa a jeho dodávateľov

 2. Doba uchovávania: do odvolania súhlasu,

 3. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou a nie je nevyhnutné ani na poskytovanie našich služieb.


V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, pred poskytnutím osobných údajov ste povinný/á získať súhlas vášho zákonného zástupcu a poskytnúť nám ho. Neposkytujte nám žiadne osobné údaje bez súhlasu vášho zákonného zástupcu, pokiaľ máte menej ako 16 rokov.  


Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


3.) PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín. Vaše osobné údaje však v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

 1. správcovi webstránky, poskytovateľovi služieb v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien,

 2. poskytovateľovi technickej a IT podpory, pokiaľ to bude potrebné na poskytnutie jeho služieb,

 3. poskytovateľom softvérového vybavenia,

 4. poskytovateľom poštových a kuriérskych služieb (napr. ak vám budeme zasielať faktúru),

 5. účtovným a daňovým poradcom za účelom vedenia účtovnej a daňovej agendy (napr. ak vám vystavíme faktúru),

 6. nášmu dodávateľovi - poskytovateľovi služieb v našej prevádzke,

 7. iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. orgány Finančnej správy SR, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.).


4.) VAŠE PRÁVA


Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nižšie uvedené práva. Bližšie informácie o Vašich právach a povinnostiach, vrátane znenia GDPR, nájdete aj na stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ V prípade otázok Vám však poskytneme akékoľvek vysvetlenie.


 1. Právo požadovať informácie pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo v prípade, ak máme vaše osobné údaje z iného zdroja, pri prvom kontakte, najneskôr do 1 mesiaca alebo pri prvom poskytnutí príjemcovi.

 2. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom, vrátane kópie osobných údajov a informácie o ich spracúvaní.

 3. Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Sme tiež povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli vaše osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate, o týchto príjemcoch vás budeme informovať.

 4. Právo na vymazanie osobných a právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to zaslaním tejto požiadavky na naše kontaktné údaje emailom alebo poštou.

 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v určitých stanovených prípadoch.

 6. Právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 7. Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré sa vás týka alebo vás podobne významne ovplyvňuje, ak (i) je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) a (ii) má právne účinky.

 9. Právo byť informovaní o porušení ochrany osobných údajov. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sme povinní vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov.

 10. Právo na informácie. Sme povinní poskytnúť vám na základe vašej žiadosti všetky informácie uvedené GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov, uľahčovať vám výkon vašich práv dotknutej osoby a poskytnúť vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti podľa GDPR, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 11. Právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 v prípade, ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo k porušeniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov

5.) COOKIES


Naša webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely jej riadneho využívania, štatistiky a optimalizácie, a to nástrojmi spoločnosti Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Získané údaje sú však anonymné, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi, ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. Nejedná sa preto o osobné údaje. Súbory cookies môžete vymazať alebo úplne zakázať nastavením vášho prehliadača.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.04.2019 a nahrádzajú podmienky zo dňa 10.07.2018.

V Bratislave dňa 15.04.2019