Spoločnosť ELIXIR Joico SALON rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

I. NAŠE ÚDAJE

Identifikačné údaje: Ing. Táňa Štujberová – TANA, s miestom podnikania: Záhradná 1870/22C, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 37493361, DIČ: 1024733127, IČ DPH: SK1024733127, www.elixirsalon.sk
Kontaktné údaje: ELIXIR Joico SALON, Ing. Táňa Štujberová, Záporožská 4, 851 01 Bratislava, tel.: +421 917 640 360, +421 905 60 44 97, email: info@elixirsalon.sk
Oprávnená osoba: nebola vymenovaná. V prípade, ak však máte ďalšie otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, zašlite nám ich na emailovú adresu: info@elixirsalon.sk

II. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, DOBA A NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, ak je nevyhnutné:

 1. na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na základe Vašej žiadosti) a to na účely:
  1.1 Poskytovania našich služieb, predaj tovaru a s tým spojené činnosti
  Aké údaje spracúvame: meno, priezvisko, email, telefónne číslo a iné údaje súvisiace s objednávkou, uzavretím zmluvy, jej splnením a/alebo predzmluvnou komunikáciou;
  - Doba uchovávania: do vybavenia vašej objednávky alebo žiadosti;
  1.2 Vybavovania reklamácií
  - Aké údaje spracúvame: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, email, telefónne číslo, údaje o poskytnutom tovare a/alebo službe, iné údaje uvedené v reklamácií, údaje súvisiace s reklamáciou a jej vybavením;
  - Doba uchovávania: 4 roky od uplynutia záručnej doby;
  1.3 Poskytovanie podpory a informácií o produktoch a službách
  - Aké údaje spracúvame: meno, priezvisko, email, telefónne číslo a iné údaje súvisiace s vašou požiadavkou alebo otázkou;
  - Doba uchovávania: do konca kalendárneho roka nasledujúceho po poskytnutí informácie alebo podpory;

  ak vám bez vašich osobných údajov nevieme poskytnúť požadované služby, tovary, vybaviť reklamácie alebo vám poskytovať podporu a informácie o našich produktoch a službách na Vašu žiadosť.
 2. na splnenie našej zákonnej povinnosti a to na účely:
  2.1 Správy registratúry (napr. poštová kniha)
  - Aké údaje spracúvame: údaje určené platnými právnymi predpismi;
  - Doba uchovávania: podľa právnych predpisov, ak nie je určená, do dosiahnutia účelu spracúvania.
  2.2 Vedenia účtovnej a daňovej agendy
  - Aké údaje spracúvame: najmä meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a ďalšie údaje požadované právnymi predpismi;
  - Doba uchovávania: podľa právnych predpisov, ak nie je určená, do dosiahnutia účelu spracúvania.
 3. na základe Vášho súhlasu a to na účely:
  3.1 Zjednodušenia komunikácie a poskytovania informácií (napr. pri objednávaní termínu poskytnutia služieb)
  - Aké údaje spracúvame: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo;
  - Doba uchovávania: do odvolania Vášho súhlasu.
  Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel je dobrovoľné.

V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, pred poskytnutím osobných údajov ste povinný/á získať súhlas vášho zákonného zástupcu a poskytnúť nám ho. Neposkytujte nám žiadne osobné údaje bez súhlasu vášho zákonného zástupcu, pokiaľ máte menej ako 16 rokov. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín. Vaše osobné údaje však v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

 1. správcovi webstránky, poskytovateľovi služieb v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien,
 2. poskytovateľovi technickej a IT podpory, pokiaľ to bude potrebné na poskytnutie jeho služieb,
 3. poskytovateľom softvérového vybavenia,
 4. poskytovateľom poštových a kuriérskych služieb (napr. ak vám budeme zasielať objednaný tovar, faktúru),
 5. účtovným a daňovým poradcom za účelom vedenia účtovnej a daňovej agendy (napr. ak vám vystavíme faktúru),
 6. iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. orgány Finančnej správy SR, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.).

VAŠE PRÁVA

 1. Právo požadovať od nás informácie pri získavaní Vašich osobných údajov (čl. 13 GDPR) a právo požadovať od nás informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak vaše osobné údaje neboli získané priamo od vás (čl. 14 GDPR)
  Máte právo požadovať od nás stanovené informácie pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo v prípade, ak máme vaše osobné údaje z iného zdroja, pri prvom kontakte, najneskôr do 1 mesiaca alebo pri prvom poskytnutí príjemcovi.
 2. Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR)
  Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom, vrátane kópie osobných údajov a informácie o ich spracúvaní.
 3. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR)
  Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR)
  Máte právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to zaslaním tejto požiadavky na naše kontaktné údaje emailom alebo poštou.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)
  V stanovených prípadoch máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Pred tým, ako bude takéto obmedzenie spracúvania zrušené, vás budeme informovať.
 6. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (čl. 19 GDPR)
  Sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli vaše osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate, o týchto príjemcoch vás budeme informovať.
 7. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR)
  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 8. Právo namietať (čl. 21 GDPR)
  Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v stanovených prípadoch. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 GDPR)
  Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré sa vás týka alebo vás podobne významne ovplyvňuje, ak (i) je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) a (ii) má právne účinky.
 10. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (čl. 34 GDPR)
  V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sme povinní vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov.
 11. Poskytovanie informácií a obmedzenia vašich práv (čl. 12 GDPR)
  Sme povinní poskytnúť vám na základe vašej žiadosti všetky informácie uvedené GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov, uľahčovať vám výkon vašich práv dotknutej osoby a poskytnúť vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti podľa GDPR, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
 12. Právo podať sťažnosť
  Máte právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 v prípade, ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo k porušeniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov.

COOKIES

Naša webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely jej riadneho využívania, štatistiky a optimalizácie, a to nástrojmi spoločnosti Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Získané údaje sú však anonymné, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi, ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. Nejedná sa preto o osobné údaje. Súbory cookies môžete vymazať alebo úplne zakázať nastavením vášho prehliadača.

V Bratislave dňa 10.07.2018